ABOUT ME

A tech savvy and knowledge lover struggling to identify herself as a millennial though being born in very late 1990s. My name is Phuong but I'd prefer letting people call me Tooc after 9981 times seeing my name written as "Phoung" by foreigners. Tooc is short for Totally out of control, which kinda describes me although my sister didn't originally mean that the moment she came up with that nickname.

Our awesome features
Our awesome features

ALSO ABOUT ME, BUT IN VIETNAMESE

Chính xác thì gọi mình là Toọc (dấu nặng ở chữ o thứ hai, cách điệu là To.oc dành cho các bàn phím không gõ được tiếng Việt) Mình lớn lên cùng sách vở chứ không phải nhạc Đan Trường hay Ưng Hoàng Phúc (yeah 2 cái tên có vẻ là quốc dân nhất trong những người cùng thế hệ mà mình biết). Quyển sách đầu tiên trong tâm trí mình là Tiếng Việt 1 mà ông dạy mình tập đọc hồi 4 tuổi và quyển sách mình thích nhất hồi bé là quyển tranh về Einstein mà chị Hương đã mua cho vì nhà sách không cho đọc chùa. Mình có niềm tin mãnh liệt rằng kiến thức là loại hàng hoá mà người cung cấp nó nên được trả tiền cho thời gian và công sức của họ thay vì sản phầm mà họ bán ra. Yẹp, kiến thức nên và luôn nên miễn phí. Đó là lý sao mình tạo ra trang web này.

My story

Let's Get In Touch

We would love to hear from you! Contact us and share any feedback or questions you may have.

Thank you for getting in touch!

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr